Vogn0Vogn
Søg
Menu
 • Kvalitet og stil i vandsport siden 1974
 • Gratis levering fra 700 kr.
 • Levering inden for 2 dage
 • Bestilt før kl. 12 på arbejdsdage, sendes samme dag
 • Betal senere eller i rater
Jobe Turbo Pumpe 12V DKK 779,00

Jobe Turbo Pumpe 12V

Produkt ID 410017201 Jobe
DKK 779,00

Specifikationer

Jobe Turbo Pumpe 12V

Helt sikkert den bedste 12V pumpe på markedet. Pumpen inkluderer 4 forskellige dyser, en Halkey Roberts dyse og en modstandsdygtig slange, der fylder op til 2,5 psi / 0,17 bar. Kom på vandet i et splitsekund.
 • 12v pumpe
 • 29 Ampere påkrævet
 • 4 forskellige dyser der passer til de fleste ventiler
 • Krokodille klip
 • Luftstrøm 23,5 ft3 / min
 • Slange, der ikke bliver mast
 • Tryk: op til 0,16 bar (2,3PSI)
 • Dimensioner: 6,3" x 4,9" x 4,9" | 16 x 12,5 x 12,5cm
 • Download product manual

Anmeldelser

3 anmeldelser

67% af anmelderne anbefalede dette produkt

3 1 5
Oversat fra English - US

seo èíòåðíåò service online www

Ìîæåì ïðåäëîæèòü ïðîôåññèîíàëüíóþ óñëóãó:
"Óñòðàíåíèå îíëàéí-ðåñóðñîâ ìîøåííèêîâ èëè êîíêóðåíòîâ!"
Íåóæåëè ýòî âîçìîæíî?!
- Ïðàêòè÷åñêèé îïûò íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ - äåñÿòü ëåò.
- Ïðèìåíÿåì ñåêðåòíûå òåõíîëîãèè.
- Íàðàùèâàåì ññûëî÷íóþ ìàññó ïîðíî è âèðóñíûìè ññûëêàìè.
- Ïîèñêîâèê ìîìåíòàëüíî ðåàãèðóåò íà íàøè áàçû.
- Òåêñòû íà âåá-ñàéòå ñïàìÿòñÿ, ÷òî ñðàçó äåëàåò èõ íåóíèêàëüíûìè.
- Ó íàøèõ ñïåöèàëèñòîâ îãðîìíûå âîçìîæíîñòè è äîëãèé ïðàêòè÷åñêèé îïûò â ýòîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.

Ñòîèìîñòü óñëóãè 7700 ðóáëåé
Îò÷¸òíîñòü.
Îïëàòà: Yoo.Money, Bitcoin, ÌÈÐ, Visa, MasterCard...
Ïðèíèìàåì USDT
Òåëåãðì: https://t.me/exrumer
Skype: Loves.Ltd
https://xrumer.cc/
Òîëüêî ýòîò.
5 1 5
Oversat fra Italiana

Ottima soluzione

Prodotto ben fatto e funzionale
Giv besked, når produktet er tilbage på lager
Indtast din e-mail, så sender vi dig en e-mail, når dette produkt er tilbage på lager og klar til at blive sendt!

One moment
Få kode Vogn
Opdater dine praeferencer
:
:
Vælg en størrelse
I visit the online Jobe Expo as a