Mandje0Mandje
Zoeken
Menu
 • Kwaliteit en stijl in watersport sinds 1974
 • Gratis levering en retourneren
 • Op werkdagen voor 12:00 uur besteld, dezelfde dag verzonden

Algemene Voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn in gebruik bij Sport & Recreatie Den Bol BV, handelend onder de naam "Jobe Sports International", opgericht naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel en hoofdvestiging te Heerewaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11033564. Deze Algemene Voorwaarden zijn te lezen op https://www.jobesports.com/nl/algemene-voorwaarden.

Bijgewerkt op: 02-05-2023
1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de begrippen gedefinieerd zoals hieronder aangegeven:

1.1 Klant: De persoon die producten of diensten koopt voor persoonlijk gebruik, niet
voor productie, wederverkoop of andere commerciële doeleinden, op de website
van Jobe: www.jobesports.com;
1.2 Afkoelperiode: De tijd die een klant gegeven is om het recht op ontbinding uit te
oefenen;
1.3 Dag: Kalenderdag;
1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Jobe en de Klant in het kader van een
georganiseerd systeem voor communicatie op afstand, zonder de gelijktijdige
fysieke aanwezigheid van Jobe en de Klant;
1.5 Jobe: Sport & Recreatie Den Bol B.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de
(rechts)entiteit die zij heeft aangesteld, alsmede maatschappijen die tot de groep
behoren in de zin van Artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
1.6 Herroepingsrecht: Het recht van de klant om het contract te ontbinden binnen
de afkoelingsperiode;
1.7 Modelformulier voor herroeping: Het formulier van bijlage 1 dat door klanten
wordt gebruikt in verband met hun herroepingsrecht.

2. Identiteit van Jobe
Sport & Recreatie Den Bol B.V., handelend onder de naam/namen: Jobe Sports International.

Bezoekadres:
Heerewaardensestraat 30
6624 KK HEEREWAARDEN
Nederland

Telefoonnummer: +31 487 57 30 90 (lokaal tarief)
Nummer Kamer van Koophandel: 11033564
Btw-nummer: NL 806430096B01
CEO: Henk van der Werf


3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jobe en op alle overeenkomsten gesloten tussen de Klanten en Jobe.
3.2 Indien er ook specifieke product- of servicevoorwaarden van toepassing zijn, kan
de Klant altijd rekenen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig zijn.
3.3 Jobe behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook van toepassing zijn op Overeenkomsten die voorafgaand aan de wijziging zijn afgesloten. Een wijziging wordt 14 dagen na bekendmaking op de website van Jobe: www.jobesports.com van kracht. Indien de Klant de wijziging(en) niet aanvaardt heeft hij het recht om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de wijziging in werking treedt, door het sturen van een e-mail naar: customerservice@jobesports.com.

4. Het aanbod

4.1 Als een aanbod van Jobe een beperkte geldigheidsduur heeft of onderhevig is aan
bepaalde voorwaarden wordt dit expliciet bij de aanbieding vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige beschrijving van het/de aangeboden product(en). Jobe is niet wettelijk gebonden aan kennelijke gebreken of fouten in de aanbieding.

5. De Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt van kracht op het moment dat de Klant het aanbod van
Jobe accepteert middels het bestellen van het aangeboden product op de website
van Jobe: www.jobesports.com.
5.2 Om een aanbod te accepteren dient de Klant, zoals gevraagd, alle persoonlijke informatie op de website van Jobe (www.jobesports.com) in te vullen, en dient hij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te accepteren.
5.3 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevulde persoonlijke
informatie. Bestelde producten worden verzonden naar het door de Klant
opgegeven adres.
5.4 De Klant dient ouder te zijn dan 18 jaar, of wettelijk te worden vertegenwoordigd
door een persoon die ouder is dan 18 jaar.
5.5 Als de klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard bevestigt Jobe deze elektronische aanvaarding van het aanbod door de Klant een ontvangstbewijs te sturen op het door de Klant opgegeven e-mailadres. Totdat het aanbod is bevestigd kan de Klant de aanvaarding van het aanbod schriftelijk intrekken door het sturen van een e-mail naar Jobe (customerservice@jobesports.com).
5.6 Indien de Overeenkomst elektronisch is afgesloten, neemt Jobe passende
technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de
elektronische overdracht van gegevens veilig is, en zorgt zij voor een veilige
webomgeving. Indien de klant elektronisch betaalt neemt Jobe passende
maatregelen om te voorzien in een veilige elektronische betaalomgeving.
5.7 Jobe kan - binnen de grenzen van de wet - feitelijke gegevens onderzoeken inzake
het vermogen van de Klant om zijn betalingsverplichtingen na te komen, evenals
alle feitelijke gegevens en factoren die van belang zijn voor het afsluiten van de
Overeenkomst. Als Jobe goede redenen heeft om vraagtekens te zetten bij het
vermogen van de klant om diens betalingsverplichtingen na te komen heeft Jobe
het recht om de bestelling te weigeren of in verband hiermee speciale voorwaarden
te stellen.
5.8 Jobe zal bij levering van het product ten minste de volgende informatie
verstrekken:
• het adres van Jobe;
• de voorwaarden waaronder en de manier waarop de Klant gebruik kan maken van het Herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring betreffende de uitsluitingen van het Herroepingsrecht;
• de prijs inclusief alle belastingen met betrekking tot het product voor bestellingen binnen de Europese Unie, en de prijs exclusief alle belastingen voor bestellingen buiten de Europese Unie, en, indien van toepassing, de kosten van levering;
• als de klant een Herroepingsrecht heeft; het modelformulier voor herroeping.

6. Herroepingsrecht
6.1 De Klant heeft de mogelijkheid om, zonder opgave van redenen, de Overeenkomst
te ontbinden gedurende een afkoelingsperiode van 30 dagen na ontvangst van het
product. Jobe is gerechtigd om de Klant te vragen naar de reden van herroeping,
maar de Klant is niet verplicht de reden van herroeping te verstrekken
6.2 De afkoelingsperiode begint op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen,
of:
• indien de Klant bij dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld; de dag waarop de klant zijn laatste product heeft ontvangen. Jobe kan een bestelling met meerdere producten weigeren die andere tijdstippen van levering hebben, als Jobe de Klant voorafgaand aan het bestel- en leveringsproces hieromtrent heeft geïnformeerd;
• indien de bestelling uit verschillende delen bestaat; de dag waarop de Klant het laatste deel heeft ontvangen;
• indien de levering niet plaats kon vinden omdat het door de Klant ingevoerde adres niet juist was, de Klant het product om een andere reden niet kon ontvangen, of enige andere reden als gevolg van fouten van de zijde van de Klant; de dag waarop Jobe heeft geprobeerd om het product bij de klant af te leveren.

7. Verplichtingen van de Klant gedurende de Afkoelingsperiode
7.1 Gedurende de Afkoelingsperiode zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. De Klant zal het product slechts extraheren of gebruiken voor de
noodzakelijke controle van het product, en om de aard, kenmerken en werking van
het product te na te gaan. De Klant dient het product te controleren en behandelen
zoals hij dat in een winkel zou hebben gedaan.
7.2 De Klant is aansprakelijk voor schade die aan het product is toegebracht als gevolg
van de behandeling van het product op een manier die volgens Artikel 7.1, naar de
mening van Jobe, niet is toegestaan.

8. Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Klant en de betreffende kosten
8.1 Als de Klant gebruikmaakt van diens Herroepingsrecht meldt hij dit binnen de
Afkoelingsperiode door het sturen van een e-mail naar customerservice@jobesports.com of door gebruik te maken van het formulier zoals bijgevoegd als bijlage 1.
8.2 De Klant zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op
de kennisgeving zoals bedoeld in Artikel 8.1, het product retourneren aan Jobe.
8.3 De Klant retourneert het product inclusief alle accessoires. Het product dient
zoveel mogelijk in de originele staat te verkeren en in de originele verpakking te
worden teruggeleverd, in overeenstemming met de instructies van Jobe.
8.4 Het risico en de bewijslast voor een juiste en tijdige uitoefening van het
Herroepingsrecht liggen bij de Klant.
8.5 De klant draagt de kosten voor het terugzenden van producten naar Jobe.

9. De verplichtingen van Jobe indien de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht
9.1 Indien Jobe de kennisgeving van de Herroeping op elektronische wijze toestaat,
verzendt Jobe een bevestiging of ontvangstbewijs van deze kennisgeving naar het
bekende e-mailadres van de Klant.
9.2 Jobe zal alle betalingen van de Klant vergoeden, inclusief eventuele verzendkosten
die door Jobe in rekening zijn gebracht, maar exclusief de kosten van het
retourneren van het product, binnen 14 dagen na de ontvangst van het product van
de Klant of het ophalen ervan.
9.3 Jobe betaalt de Klant terug gebruikmakend van dezelfde betaalmethode die de
Klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. Met de
terugbetaling zijn geen kosten gemoeid.
9.4 Indien de Klant voor een duurdere methode van levering heeft gekozen dan de
goedkoopste standaardlevering worden de extra kosten voor die methode niet
terugbetaald.

10. Uitsluiting van het Herroepingsrecht
Jobe is gerechtigd om de volgende goederen en diensten uit te sluiten van het Herroepingsrecht:
• producten die op maat zijn gemaakt op basis van de specificaties van de Klant en welke niet geprefabriceerd zijn;
• producten die zijn vervaardigd op basis van een duidelijke en individuele beslissing van de Klant, of producten die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
• producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
• producten die geseald zijn om redenen die te maken hebben met de bescherming van de gezondheid of hygiëne en daarom niet geschikt zijn om te worden geretourneerd, en waarvan de sealing na levering is verbroken.

11. Prijs en betaling
11.1 Betaling dient rechtstreeks door de klant te geschieden per creditcard of iDeal.
11.2 Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt nadat Jobe een
kennisgeving heeft verstuurd in verband met de betreffende late betaling, is Jobe
gerechtigd om wettelijke rente te te berekenen over het openstaande bedrag en de
buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten zullen evenwel de
volgende waarden niet overschrijden:
 • 15% van het uitstaande bedrag tot € 2.500,-;
 • 10% over het volgende uitstaande bedrag van € 2.500,-;
 • 5% over het volgende uitstaande bedrag van € 5.000,-;
 • Het minimumbedrag aan buitengerechtelijke kosten bedraagt € 50,-.
11.3 Gedurende de periode die bij de aanbieding is vermeld worden de prijzen van de
producten en/of diensten niet verhoogd, behalve in geval van prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in de btw-tarieven.
11.4 In afwijking van Artikel 11.3 kan Jobe producten aanbieden met variabele prijzen,
aangezien de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten
waarop Jobe geen invloed heeft.
11.5 Prijsverhogingen na het sluiten van de Overeenkomst zijn na 3 maanden
toegestaan indien:
 • de prijswijzigingen het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen; of
 • de Klant de bevoegdheid heeft om het contract te ontbinden op de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.6 De prijzen voor aanbiedingen aan Klanten binnen de Europese Unie zijn inclusief
de Nederlandse btw. De prijzen voor aanbiedingen aan Klanten buiten de
Europese Unie zijn exclusief btw.

Artikel 12. Garantie
12.1 De producten van Jobe hebben een garantie van twee (2) jaar vanaf de
aankoopdatum voor aankopen door consumenten binnen de Europese Unie. Op de
producten kan geen garantie worden geclaimd indien:
 • klachten niet binnen de genoemde periode worden ingediend bij Jobe (ex Artikel 15);
 • producten twee jaar na de datum van aankoop worden geclaimd;
 • producten beschadigd zijn door verkeerd gebruik of schokken;
 • producten niet schoongemaakt zijn volgens de bijbehorende instructies;
 • producten niet gebruikt zijn volgens de gebruikershandleiding;
 • producten beschadigd zijn als gevolg van weersomstandigheden;
 • producten afgeschreven zijn door slijtage;
 • producten gebruikt zijn voor commerciële activiteiten met inachtneming van een huurovereenkomst;
 • producten gebruikt zijn voor commerciële activiteiten.
12.2 De volgende Jobe-producten hebben een garantie van drie (3) jaar vanaf de
aankoopdatum voor aankopen door consumenten binnen de Europese Unie,
indien de producten door de consument op de Jobe-website zijn geregistreerd: 
Towable funtubes

12.3 De volgende Jobe-producten hebben een garantie van vijf (5) jaar vanaf de
aankoopdatum voor aankopen door consumenten binnen de Europese Unie,
indien de producten door de consument op de Jobe-website zijn geregistreerd:
Opblaasbare SUP-boardsDe bovenstaande producten kunnen niet worden geclaimd in verband met een
garantie indien:
 • klachten niet binnen de genoemde periode worden ingediend bij Jobe (ex Artikel 15);
 • producten twee jaar na de datum van aankoop worden geclaimd;
 • producten beschadigd zijn door verkeerd gebruik of schokken;
 • producten niet schoongemaakt zijn volgens de bijbehorende instructies;
 • producten niet gebruikt zijn volgens de gebruikershandleiding;
 • producten beschadigd zijn als gevolg van weersomstandigheden;
 • producten afgeschreven zijn door slijtage;
 • producten gebruikt zijn voor commerciële activiteiten met inachtneming van een huurovereenkomst;
 • producten gebruikt zijn voor commerciële activiteiten.


13. Cadeaubonnen
Deze voorwaarden zijn toepasbaar op alle cadeaubonnen, die op jobesports.com gekocht kunnen worden. Door het kopen/gebruiken van deze cadeaubonnen, ga je akkoord met de volgende voorwaarden:
 • Jobe cadeaubonnen kunnen alleen op jobesports.com gekocht worden.
 • Jobe cadeaubonnen kunnen alleen op jobesports.com verzilverd worden.
 • Jobe cadeaubonnen verlopen of verliezen hun waarde nooit.
 • Wanneer in gebruik genomen, zal al het niet gebruikte tegoed, op de cadeaubon beschikbaar blijven. Tegoeden op cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor geld, behalve wanneer door de wet voorgeschreven.
 • Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd of geannuleerd worden na aankoop.
 • Cadeaubonnen worden niet vervangen wanneer die verloren of gestolen is.
 • Jobesports.com behoudt zich het recht voor om cadeaubonnen te weigeren, te annuleren of vast te houden, wanneer er sprake is van vermoedelijke fraude, caedaubonnen die per ongeluk in een onjuiste benaming zijn uitgegeven, of voor andere schendingen van het cadeaubonbeleid.

14. Levering en uitvoering
14.1 Producten worden naar de Klant verzonden nadat de Klant de bestelling heeft
betaald.
14.2 Het risico van schade en/of verlies van de producten berust bij Jobe Sports tot het moment dat de producten bij de klant worden afgeleverd.
14.3 Het adres dat door de Klant is opgegeven wordt beschouwd als zijnde de plaats
van aflevering.
14.4 Jobe levert de producten zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 30 dagen nadat
de betaling voor de bestelling is ontvangen, tenzij een langere periode is
overeengekomen. Dit is geen absolute termijn. Indien de levering wordt vertraagd
of niet of alleen gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de Klant hiervan
bericht uiterlijk 30 dagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst. In dat geval
heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere boetes.
14.5 Na ontbinding conform Artikel 13.4 retourneert Jobe de door de klant gedane
betalingen binnen 30 dagen na die ontbinding.

15. Klachten

15.1 Klachten over de uitoefening van de Overeenkomst dienen binnen 5 dagen na
ontvangst van de producten schriftelijk te worden ingediend op e-mailadres
customerservice@jobesports.com, op straffe van verval van rechten. De klacht moet
een volledige en duidelijke beschrijving van de klacht bevatten.
15.2 Klachten die bij Jobe worden ingediend worden binnen een termijn van 14 dagen
beantwoord, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht. Indien een klacht
een aanzienlijk langere verwerkingstijd nodig heeft zal Jobe een indicatie geven
van de het tijdstip waarop de Klant een meer gedetailleerd antwoord kan
verwachten.
15.3 De Klant staat Jobe een termijn toe van ten minste 4 weken om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn levert de klacht een geschil op dat
onderwerp is van de geschillenbeslechting overeenkomstig Artikel 18.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van Jobe in verband met claims van de zijde van de Klant is beperkt tot het bedrag dat door de Klant is betaald op grond van de Overeenkomst, en zal op enigerlei wijze worden beperkt door het bedrag dat wordt betaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Jobe met betrekking tot het relevante geval, plus het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet voor rekening van de verzekeraar is. Op verzoek zal informatie worden verstrekt over de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis(sen) die afgesloten zijn door Jobe, incl. de bijbehorende dekking.
16.2 Verliezen als gevolg van vertragingen, gevolgschade, gederfde winsten en gederfde inkomsten komen ook nooit voor vergoeding in aanmerking.
16.3 Jobe is nooit aansprakelijk voor verliezen of schade aan de zijde van de Klant als gevolg van opschorting dan wel gebrekkig functioneren van de website van Jobe: www.jobesports.com, tekortkomingen en/of late levering door leveranciers van Jobe, of andere verliezen of schades als gevolg van buitengewone gebeurtenissen of omstandigheden die buiten de macht van Jobe liggen.

17. Intellectuele eigendommen

De content van de website van Jobe, inclusief, maar niet beperkt tot, de teksten, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, artikelen en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erop voorkomen, en de handels- en merknaam "Jobe" en/of "Jobe Sports" zijn eigendom van Jobe en onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. Deze content en de handels- en merknamen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobe niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor andere doeleinden.

18. Geschillen en toepasselijk recht

18.1 Op alle Overeenkomsten tussen Jobe en de Klant is het Nederlandse recht van
toepassing.
18.2 Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming
met de Nederlands Wet, en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Jobe en de Klant stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Oost-Brabant, te 's-Hertogenbosch in Nederland. Dit betekent dat de klant, om zijn rechten te doen gelden in verband met deze Algemene Voorwaarden, een claim in mag dienen in Nederland of in het land waar de Klant woonachtig is.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier in en stuur het terug in geval u de Overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Sport & Recreatie Den Bol B.V.
Klantenservice
Heerewaardensestraat 30
6624 KK HEEREWAARDEN

Hierbij deel ik u mede dat ik onze overeenkomst wil herroepen inzake de aankoop van de volgende producten:
I / We hebben het product op de volgende datum besteld:

[Naam]


[Adres van de Klant]
[Handtekening van de Klant]
Krijg Code Mandje
Update je voorkeuren
:
:
Kies eerst een maat
Ik bezoek de online Jobe Expo als een
Jouw cookievoorkeuren

Jobesports.com gebruikt cookies voor optimaal website gebruik en social-media -en adverteer doeleinden. Cookies van derden worden gebruikt voor social media functionaliteiten en gepersonaliseerde advertenties. Voor meer info kan je ons Privacy- en cookiebeleid lezen. Accepteer je deze cookie en de bijbehorende verwerking van je persoonsgegevens?

Meer info
Je kunt je voorkeuren op elk moment wijzigen via Cookie-instellingen onderaan de pagina. Lees het Privacy- en cookiebeleid voor meer informatie.
Jouw cookievoorkeuren
Je kunt je voorkeuren op elk moment wijzigen via Cookie-instellingen onderaan de pagina. Lees het Privacy- en cookiebeleid voor meer informatie.